Om

När kvalitativ kompetensutveckling står i fokus är JCL Entreprenad AB din självklara partner

Vi utför besiktning, byggledning och utbildning

Med ett av Sveriges största utbud av utbildningar inom järnvägssäkerhet  vågar vi påstå att vi har något som passar just dig och ditt företag.

Har ni speciella behov eller önskemål så skräddarsyr vi en lösning som passar er, ta kontakt via epost eller telefon så berättar vi mer. Priser och offert på begäran.

Vår utbildare, Christer Larsson, är godkänd lärare för trafiksäkerhetsfunktioner inom järnväg hos trafikverket och vi kan därför garantera att din utbildning är godkänd inom trafikverkets anläggningar.

Utbildning

Våra utbildningar

Tillsammans gör vi Sveriges järnväg till en säkrare arbetsplats

BASÄVISTA

VISTAS i SPÅR
(grund- och repetitionsutbildning)

Läs mer...

Kursen leder till kompetens och behörighet som ger innehavaren rätt att vistas i, eller i närhet av, spår på egen hand och ansvara för sin egen säkerhet. Behörigheten avser förflyttning till fots t ex till eller från fordon eller för att passera spår. Innehavaren har inte tillåtelse att på egen hand bedriva arbete i spåret. 

Målgrupp
Personer som på egen hand ska förflytta sig till fots i trafikerat spår och inom spårområde.

Förkunskaper
God syn och hörsel

Kursmål/Genomförande
Att på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt kunna förflytta sig i spår och inom spårområde och ansvara för sin egen säkerhet.

Behörigheten avser förflyttning till fots t ex till eller från fordon eller för att passera
spår. Innehavaren har inte tillåtelse att bedriva arbete i spåret på egen hand.

Kursen ger ingen behörighet att tjänstgöra som tågvarnare eller att ansvara för andras vistelse i spår och inom spårområde.

Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet. Avsteg från normtiden ska dokumenteras.

Övrigt
Kursen bör följas av egen tillämpning. Utbildningen gäller i tre år, därefter ska ny grundutbildning genomföras.

BASÄHTSM

HUVUDTILLSYNINGSMAN
(grund- och repetitionsutbildning)

Läs mer...

Kursen leder till kompetens och behörighet för att planera, leda och kontinuerligt övervaka skydd och fordonsrörelser vid D-skydd

Målgrupp
Personer som ska tjänstgöra som huvudtillsyningsman.

Förkunskaper
Tillsyningsman A-, L- och E-skydd. Vägvakt och Tillsyningsman S-skydd (BASÄTSM)

Godkänt urvalstest avseende bl.a. vigilans och koncentrationsförmåga

Godkänd läkarundersökning enligt BV-FS 2000:4

Tillämpningsövningen ska genomföras med max 6 deltagare per lärare.

Kursmål/Genomförande
Efter kursen ska deltagarna som huvudtillsyningsman ha kunskaper, färdigheter och kompetenser för att planera och trafikleda verksamheter inom D-skydd

Kursen ska genomföras av behörig trafiksäkerhetslärare.

Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet.
Avsteg från normtiden ska dokumenteras.

Övrigt
Efter utbildningen gäller krav på årlig repetitionsutb, senast 31 maj, och regelbundet utövande. Om funktionen inte utövats på 24 månader ska ny grundutbildning genomföras.

BASÄFÄRD

TRAFIKSÄKERHETSREGLER FÖR VÄXLING OCH SPÄRRFÄRD
(grund- och repetitionsutbildning)

Läs mer...

Kursen leder till nödvändiga kunskaper om, och i, trafiksäkerhetsreglerna för växling och spärrfärd för vidare utbildning till tillsyningsman växling/spärrfärd eller till fordonsförare. Kursen ger ingen formell behörighet utan ska följas av påbyggnadsutbildning till tillsyningsman växling/spärrfärd eller fordonsförare. 

Målgrupp
Personer som ska vidareutbildas till tillsyningsman vid växling och spärrfärd eller till fordonsförare.

Förkunskaper
Tillsyningsman A-, L- och E-skydd.(BASÄTSM)

Elsäkerhetsföreskrifter för trafikplatser (BAELSHTP) eller motsvarande

Kursmål/Genomförande
Efter kursen ska deltagarna kunna trafiksäkerhetsreglerna för spärrfärd och växling.

Kursen ger ingen formell kompetens utan ska följas av påbyggnadsutbildningar till fordonsförare eller till tillsyningsman vid växling och spärrfärd.

Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet.
Avsteg från normtiden ska dokumenteras.

Kunskapskontrollen består av skriftligt prov.

Övrigt
Efter kompletterande utbildning gäller krav på årlig repetitionsutbildning, senast 31 maj, och regelbundet utövande. Max antal deltagare i kursen är 15 st.

BASÄSKYDD

SKYDDS- OCH SÄKERHETSLEDARE
(grund- och repetitionsutbildning)

Läs mer...

Kursen leder till kompetens och behörighet för den som ansvarar och planerar för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde och ansvarar för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen. Denna funktion får även tjänstgöra som tågvarnare om hälsokraven är uppfyllda. 

Målgrupp
Personer som ska ansvara och planera för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i
spårområde och ansvara för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.

Denna funktion får även tjänstgöra som tågvarnare om hälsokraven för det är uppfyllda.

Förkunskaper
God syn och hörsel.

Godkänd läkarundersökning enligt BV-FS 2000:4 för de som ska tjänstgöra som tågvarnare

Kursmål/Genomförande
Efter kursen ska deltagarna ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser:

 • utföra riskbedömning för aktiviteter inom spårområdet
 • ansvara för sin egen och andras säkerhet vid aktiviteter i trafikerat spår
 • anordna tågvarning samt tjänstgöra som tågvarnare

Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet.
Avsteg från normtiden ska dokumenteras.

OBS! Angivet riktpris gäller vid genomförande på Trafikverksskolan i Ängelholm. Vid genomförande på annan ort kan annat pris gälla.

Övrigt
Kursen ger även behörighet att enskilt vistas i trafikerat spår och inom spårområde. Tillämpningsövningen ska genomföras med max 6 deltagare per lärare. Efter utbildningen gäller fastställda krav på årlig repetitionsutbildning och regelbundet utövande.

SOS-PL

SKYDDS OCH SÄKERHETSPLANERARE
(grund- och repetitionsutbildning)

Läs mer...

Kursen leder till kompetens och behörighet som gäller för den som planerar och riskbedömer arbetet för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde och ansvarar för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.

Målgrupp
Personal som ska planera och riskbedöma arbetet för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde och ansvara för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.

Förkunskaper
Genomgången utbildning för skydds- och säkerhetsledare (BASÄSKYDD)

Efter utbildningen ska kursdeltagaren genomgå arbetsmiljöutbildning i "Bättre Arbetsmiljö BAM" eller motsvarande.

Kursmål/Genomförande
Kursdeltagare ska, efter att genomgått utbildningen, ha tillägnat sig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som fordras för att utföra de arbetsuppgifter som åligger en Skydds- och Säkerhetsplanerare och på ett säkerhetsmässigt sätt kunna genomföra en riskbedömning för arbete och studiebesök i spårområde.

Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet. Avsteg från normtiden ska dokumenteras.

Övrigt
Efter genomgången utbildning ställs krav på regelbundet utövande samt årlig repetitionsutbildning, senast 31 maj. Vid utövande ska innehavaren av behörigheten ha god anläggningskännedom inom spårområdet.

OPT-TSA/TA

OPERATÖRSUTBILDNING
(grund- och repetitionsutbildning)

Läs mer...

Operatör för tunga spårgående arbetsredskap och tunga
arbetsredskap.

Målgrupp
Personer som ska vidareutbildas till tillsyningsman vid växling och spärrfärd eller till fordonsförare.

Förkunskaper
Kursdeltagare ska ha dokumenterad utbildning eller erfarenhet på aktuellt TSA och TA.

Kursdeltagare ska ha god syn och hörsel

Man skall kunna kommunicera i Svenska språket i den omfattning som funktionen kräver.

Kursmål/Genomförande
Grundutbildningen är normalt 2-3 dagar utifrån kompetensen på kursdeltagare.
Antalet timmar på kursen ska ses som en normtid där tidsåtgången kan variera beroende på
målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen.
Avsteg från normtiden ska dokumenteras.


Kursdeltagare ska, efter att ha genomgått utbildningen, ha tillgodoräknat sig de kunskaper, färdigheter
och den förståelse som fordras för att utföra de arbetsuppgifter som åligger en operatör tunga
spårgående arbetsredskap och tunga arbetsredskap.
Efter genomgången utbildning kunna vistas på ett säkerhetsmässigt sätt inom spårområdet.
Denna utbildning inkluderar behörigheten att enskilt vistas i spår (BASÄVISTA).

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt prov

BASÄTSM

TILLSYNINGSMAN A-, E-, OCH L-SKYDD
(grund- och repetitionsutbildning)

Läs mer...

Kursen leder till kompetens och behörighet för den som ska planera, begära och ansvara för A-, L-, och E-skydd. Den som har signalteknisk grundutbildning blir även behörig att vara tillsyningsman S-skydd. 

Målgrupp
Personer som ska planera och begära A-, L-, och E-skydd och ansvara för och upprätthålla skyddet samt stämma av förplanerade trafikverksamheter, slutföra planering och direktplanera trafikverksamheter.

Vägvakt vid plankorsning genomför säkerhetsåtgärder i vägskyddsanläggning när anläggning är ur drift och vid dessa tillfällen leder vägtrafik över spår.

Personer med signalteknisk grundutbildning är även behöriga att vara tillsyningsman S-skydd.

Förkunskaper
Utbildning Skydds- och säkerhetsledning inom spårområde (BASÄSKYDD) eller motsvarande utbildning

Tjänstgjort som skydds- och
säkerhetsledare vid minst 5 tillfällen

Godkänd läkarundersökning enligt BV FS 2000:4

För den som ska vara tillsyningsman vid S-skydd krävs signalteknisk grundutbildning

Kursmål/Genomförande
Efter kursen ska deltagarna ha kunskaper, färdigheter och kompetenser för att planera, anordna, genomföra och avsluta A-, L-, E-skydd samt agera som vägvakt vid plankorsning.

Deltagare med signalteknisk grundutbildning blir behörig att vara tillsyningsman S-skydd

Antalet timmar för kursens genomförande ska ses som en normtid, där tidsåtgången kan variera beroende på målgruppens storlek, förkunskaper och hur snabbt deltagarna uppnår kunskapsmålen i målprogrammet.
Avsteg från normtiden ska dokumenteras.

Övrigt
Tillämpningsövningen ska genomföras med max 6 deltagare per lärare. Efter utbildningen gäller fastställda krav på årlig repetitionsutbildning, senast 31 maj, och regelbundet utövande. Om funktionen inte utövats på 24 månader ska ny grundutbildning.

BEELAKR

ELSÄKERHETSLEDARE
(repetitionsutbildning)

Läs mer...

Trafikverket kräver att man genomgår årlig repetitionsutbildning med fastställt innehåll för att upprätthålla sin behörighet att vara elsäkerhets- och kopplingsledare. Denna kurs uppfyller de krav och ger dig denna behörighet.

Målgrupp
Personal som ska tjänstgöra som elsäkerhets- och/eller kopplingsledare för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar.

Förkunskaper
Genomgått grundutbildning som ger behörighet att vara verksam som elsäkerhets- och kopplingsledare för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar.

Kursmål/Genomförande
Efter genomgången utbildning har deltagaren:

 • repeterat och befästa de kunskaper som erhölls vid utbildningen till elsäkerhetsledare/kopplingsledare.
 • vidmakthållt kompetensen att fungera som elsäkerhets- och kopplingsledare

Övrigt
Fortbildning skall genomgås årligen.

BASTAB

STABILITETSPÅVERKANDE ARBETEN I SPÅR
(grundutbildning)

Läs mer...

 

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som arbetar eller beställer arbeten i spår/spårområden

Förkunskaper
Någon spårkunskap.

Kursmål/Genomförande
Deltagarna ska få grunderna för vilka spårkomponenter som ingår i spåret. Förstå hur spåret påverkas av arbeten i spår och hur stabiliteten påverkas av detta. Minska riskerna för solkurvor genom att öka kunskaperna om hur de kan uppkomma. Därmed förstå hur olika ingrepp spåret påverkar riskerna. Även känna till hur en särskild kontrollplanen skall fyllas i. Allt för att öka medvetenheten om säkra spår och minska riskerna vi stabilitetpåverkande arbete i spår.

Läs mer om trafikverkets krav på godkända utbildare på www.trafikverket.se

Tjänster

Säkerhetsbesiktning och Ibruktagandebesiktning

Här kan du skriva en text som berättar om besiktningarna

Byggledning och Arbetsledning

Här skriver du om byggledning och arbetsledning

Utbildning
Din utbildningspartner

Kontakt

JCL Entreprenad AB

 

Telefon: +46 70 627 95 04
E-post: kontakt@jclab.se

  Ditt namn

  Din e-post

  Ämne

  Meddelande